Meie visioon, missioon ja põhiväärtused PDF Prindi Saada link

Missioon
Tallinna Lasteaed Pallipõnn on lapsest lähtuva kasvatusega lasteaed, kus lapsi ja lapsevanemaid kaasatakse tegevuste kavandamisse, suunatakse tegema valikuid ning tehtut analüüsima. Lasteaia personal teeb koostööd perega lapse võimete arendamiseks ning tervisliku käitumise kujundamiseks.

 

Visioon
Tallinna Lasteaed Pallipõnn on hea mainega lasteaed, kus töötavad professionaalsed ja loovad õpetajad. Lasteaias on loodud turvaline õppimist soodustav keskkond. Pallipõnni lasteaiast lähevad kooli koostöö - ja vastutusvõimelised, üksteisest hoolivad õpihimulised lapsed, kellel on kujunenud säästva tarbimise ja tervisliku käitumise hoiakud.

 

Põhiväärtused

Hoolivus 
Me oleme heasoovlikud, hoolivad ja hoidvad. Me kujundame lastes hoolivust. Me hoolime tervises, kujundame tervisliku toitumise harjumusi ja füüsilist aktiivsustväärtustavat käitumist. Me suhtume keskkonda ja ressurssidesse säästlikult ja kujundame lastes säästva tarbimise hoiakuid.

Sallivus
Me arvestame kultuuriliste ja arvamuste erinevustega, oleme sõbralikud, üksteist austavad ja arvestavad. Me oleme eeskujuks, innustame, juhendame ja teeme koostööd, et luua paremad võimalused laste arenguks.

Turvalisus

 Üheskoos lastevanematega loome lasteaias keskkonna, mis on vaimselt, emotsionaalselt ja füüsiliselt turvaline, kuhu lapsed, lapsevanemad ja töötajad meeleldi tulevad.

 

 

Viimati uuendatud 07.01.2016