Hea Algus PDF Prindi Saada link

1323287502143725

Tee avatud maailma.

Õpetajad meie lasteaias töötavad lapsest lähtuva Hea Alguse metoodika järgi. Kõik tööd alustavad õpetajad läbivad vastava üldkoolituse Hea Alguse koolituskeskuse juures.

Hea Algus alustas tegevust haridusprojektina 1994. aastal. Selleks ajaks otsisid paljud Eesti lasteaiad iseseisvalt võimalusi, et vastata kaasaja demokraatliku mõtteviisi ja areneva turumajanduse nõudmistele. Eesti oludele kohandatud projektiga liitus 11 lastepäevakodu, igas 2 rühma. Projekti rakendamine tähendas lapsekesksete rühmade loomist lasteaedades. Taheti pakkuda uusi lahendusi ja võimalusi laste elu muutmisel. Järgnevatel aastatel on programmiga liitunud üha uusi lasteaiarühmi üle kogu Eesti. Tänaseks ulatub nende arv 300-ni.

Hea algus peab tähtsaimaks lapse heaolu ja arengut, mis sõltub lapsevanema ja lasteasutuse koostööst. Rääkides oma lapsest õpetajaga saavad selgeks, millised ootused mõlemal poolel lapse suhtes on. Eesmärgid peavad olema ühised, selleks et tekiks rahulolu.

Hea alguse metoodikal töötav lasteaiarühm või kooli klass kujutab endast aktiivset õpikeskkonda. Rühmaruum jaguneb tegevuskeskusteks, mille avariiulitelt saab laps iseseisvalt võtta tegutsemiseks vajalikku. Hea algus suunab lapse aktiivsele tegutsemisele ja probleemide lahendamisele, õpetamaks iseseisvat otsuste langetamist ja valikute tegemist. Väikelastel kaob piir õppimise ja mängu vahelt, märkamatult arenevad oskused ja tekivad uued huvid. Alati tuleb arvestada sellega, et iga laps areneb omas tempos ja tal on omad huvid ning edu ja tunnustus innustavad last uutele saavutustele, mida vanemad ootavadki.

Programm Hea Algus rajaneb terviklikul metoodikal, mis on suunatud eelkõige lastele alates sünnist kuni 10 eluaastani. Metoodika väljatöötamiseks on kaasatud mitmete USA ülikoolide teadlasi ja õppejõude, samuti praktikuid lasteaedadest ja koolidest. Programm koostati Eesti hariduslikest vajadusest lähtuvalt.

HA programmis on oluline:

  • Lapsekeskne lähenemine õpetamisel - individualiseerimine
  • Keskendumine lapse arenguliselt sobivatele tegevustele
  • Õpetamine läbi tegevuskeskuste, temaatiline õpetamine
  • Perede kaasamine õppetegevusse
  • Õpetajate jätkuv koolitus

Lapsele ei anta valmis teadmisi, vaid austatakse teda kui loovat mõtlejat. Lapsi innustatakse tegutsema, valikuid tegema. Kogetud eduelamus aitab last tunnetada end võrdväärsena teiste seas. Nii ei teki tal vastumeelsust õppimise vastu, kuigi ta õpib pidevalt.

Igapäevatöös lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest alus- ja alghariduse programmidest. Töökorralduse omapäraks on iga päeva alustamine hommikukogunemisega. See annab igale lapsele võimaluse suhtlemiseks, oma mõtete väljaütlemiseks ja teiste kuulamiseks. Töö paremaks läbiviimiseks on klassi- ja rühmaruumid ümber korraldatud tegevuskeskusteks. See annab hea võimaluse nii töö individualiseerimisel kui ka rühmatöö korraldamisel. Oluliseks töölõiguks on tihe side lapsevanematega. Lapsevanema rolli tähtsustades antakse talle võimalus ka koolis ja lasteaias oma lapse igapäevategevusi planeerida, korraldada ning osaleda. Nii koolis, lasteaias kui pereprogrammis toimuva tegevuse aluseks on HA Koolituskeskuse poolt korraldatav õpetajate täiendkoolitus. Koolituskeskuse õppekava on kantud Haridusministeeriumi õppekavade registrisse.

 

Lisatud 08.11.2010