Õppetöö PDF Prindi Saada link
Üldeesmärk: Lastele on loodud avatud, meeskondliku, lapsekeskse ja pidevalt pareneva õppekasvatustöö kaudu tingimused toimetulekuks koolis

 

Õppe - ja kasvatustöö eesmärgid:

  • Lapsele on tagatud tema arengut toetav turvaline keskkond, mis läbi mängu ja avastamise aitab kujundada oma arusaam:

füüsilisest maailmast;

ühiskonnast ja kultuurist;

loogikast ja matemaatikast;

kõnest ja kirjakeelest.

  • Laps omandab sotsiaalsed kompetentsused:

lahendab erimeelsusi;

on kaaslastest hooliv ja koostöövalmis;

oskab väljendada oma tundeid;

oskab käituda vastavalt ühiskonnas tunnustatud käitumisnormidele.

  • Laps suudab mõelda kriitiliselt, teha otsuseid ja valikuid ning olla vastutusvõimeline.
  • Laps omandab elukestvaks õppeks vajalikud hoiakud.
  • Tervist edendavate hoiakute kujundamine lastes ja lastevanemates:

lapse füüsiline aktiivsus areneb läbi sportlike tegevuste ja mängude;

lapsed omandavad ümbritsevast maailmast teadmisi looduses matkates.

  • Lasteaia töötajad ja pered on koostööpartnerid:

lapsevanemad on kaasatud lasteaia tegevusse hoolekogu, koosolekute, küsitluste, arenguvestluste ja ühisürituste kaudu;

lapsevanemad on nõustatud õppekasvatustöö küsimustes;

lastevanemate rahuloluküsitlusi on analüüsitud ja tulemusi on arvestatud töö parendamisel;

lastevanematele on pakutud erinevaid võimalusi lasteaia töös osaleda ja ettepanekuid teha.

 

Lisatud 09.01.2013